Hamilelik dönemine özel 10 yasak

Hamilelik döneminde kadınların kendilerine her zamankinden çok daha fazla özen göstermeleri gerekiyor.
Bu özel dönemde hem bebeğin hem de anne adayının sağlığının tehlikeye atılmaması için bir takım noktalara dikkat edilmesi şart!hamile41

1- Pastörize olmamış besinleri yemeyin
Pas­tö­ri­ze edil­me­miş süt­ten ya­pı­lan pey­nir­de bu­lu­na­bi­len “Lis­te­ri­a” ad­lı mik­ro­or­ga­niz­ma er­ken do­ğum, ge­be­lik kay­bı ya da dü­şük ağır­lık­lı be­bek sa­hi­bi ol­ma­ya ne­den ola­bi­li­yor.
2 – Siyah çay, kahve gazlı-kolalı içecekler
Faz­la si­yah çay tü­ke­ti­mi an­ne­de kan­sız­lı­ğa ve de­mir ek­sik­li­ği­ne; yo­ğun kah­ve tü­ke­ti­mi an­ne­de çar­pın­tı, dü­şük ve er­ken do­ğu­ma; ha­zır mey­ve su­la­rı ve gaz­lı içe­cek­ler ise faz­la gli­koz alı­mı­na ve mi­de şi­ka­yet­le­ri­ne ne­den ola­bi­li­yor.
3 – Akne ilacı ve anti aging krem sürmeyin
Akne ilaçlarında ve anti-aging kremlerde bulunabilen retinoidler, A vitamini türevleridir ve gebelikte teratojenik etkisi kanıtlanmış, embriyo gelişimi için toksik etkileri olan kimyasallar. Hamilelik öncesi ve sırasında yüksek doz A vitamini içeren bu ürünleri kullananlarda sağlıksız bebek doğumu riski ortaya çıkıyor..
4 – Saçınızı boyamayın
Saç boyaları, amonyak ve çeşitli kimyasallar içerdiğinden, saç derisine nüfus etmeleri sonucu embriyo üzerine toksik etkilerde bulunabiliyor. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra anne adaylarına saçları için organik saç boyası ya da doğal bir bileşen olan kınayı tercih etmeleri tavsiye ediliyor.
5 – Çiğ et, şar­kü­te­ri ürün­le­ri ve çiğ de­niz mah­sul­le­ri­ni ter­cih et­me­yin

Su­cuk, sa­lam, so­sis gi­bi ürün­ler ile çiğ et­te “Tok­sop­laz­ma gon­di­i” adın­da bir pa­ra­zit bu­lu­na­bi­li­yor ve bu pa­ra­zit hamileye bu­laş­tı­ğın­da tek­rar­la­yan dü­şük­ler, be­bek­ler­de sa­ğır­lık, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, si­nir sis­te­mi has­ta­lık­la­rı, ateş, sa­rı­lık gi­bi has­ta­lık­la­ra ne­den ola­bi­li­yor. Bu se­bep­le ge­be­le­rin eti ve şar­kü­te­ri ürün­le­ri­ni çok iyi pi­şi­rme­le­ri ge­re­ki­yor. Çiğ de­niz ürün­le­ri be­sin ze­hir­len­me­le­ri­ne ne­den ola­bil­i­yor.

6 – Si­ga­ra kul­lan­ma­yın
Si­ga­ra ha­mi­le­lik­te er­ken do­ğu­ma, an­ne kar­nın­da be­bek ölü­mü­ne, dü­şük do­ğum ağır­lık­lı be­bek do­ğu­mu­na ne­den ola­bi­li­yor.

7 – Dok­to­ra da­nış­ma­dan ilaç al­ma­yın

Ha­mi­le­li­ğin ilk 3 ayın­da kul­la­nı­lan ba­zı ilaç­lar dü­şü­ğe ve be­bek­te anor­mal­lik­le­re ne­den ola­bi­li­yor.
8 – Bil­gi­sa­yar, cep te­le­fo­nu, mik­ro­dal­ga fı­rın

Bu ci­haz­la­rın yay­dı­ğı rad­yas­yon ve man­ye­tik et­ki üze­ri­ne ka­nıt­lan­mış ve­ri ol­ma­sa da bu ci­haz­larla çok az et­ki­le­şim­de bu­lun­malı.

9 – Bö­cek ila­cı, amon­yak içe­ren te­miz­le­yi­ci­ler ve ça­ma­şır su­yu

Uçu­cu tok­sin­ler ge­be­ler­den uzak­ta tu­tul­ma­sı ge­re­ken mad­de­ler ara­sın­da . Bu kim­ya­sal­larla te­mas et­mek ve­ya so­lu­mak an­ne ve be­bek ha­ya­tı­nı cid­di an­lam­da teh­li­ke­ye ata­bi­li­yor.

10 – De­dek­tör, rönt­gen ve to­mog­ra­fi cihazları

Bu ci­haz­lar, X-Ray ışı­nı ile ça­lış­tık­la­rın­dan teh­li­ke­li so­nuç­la­ra ne­den ola­bi­li­yor. Çok ge­rek­li tıb­bi du­rum­lar­da ge­be­le­re tıb­bi tet­kik ama­cıy­la ul­tra­so­nog­ra­fi ve man­ye­tik re­zo­nans (MR) gö­rün­tü­le­me ter­cih edi­li­yor .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.